Klachtenreglement

 

Klachtenregeling Praktijk Thymos k.v.k.69491593

Praktijk Thymos hecht waarde aan het leveren van kwaliteit van hulp- en dienstverlening. Het kan voorkomen dat je als cliënt niet helemaal tevreden bent. We zijn een lerende organisatie en we staan open voor feedback. We zien een klacht als een middel om onze dienstverlening te verbeteren.

Onder een klacht verstaan wij alle schriftelijke uitingen van ongenoegen over contacten met Praktijk Thymos die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.

Wie kan een klacht indienen?

 • Cliënten, ouders/verzorgers van minderjarigen die door de praktijk gezien worden.
 • Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelfstandig een klacht indienen en zich laten ondersteunen door een wettelijk vertegenwoordiger of door een vertrouwenspersoon. (zie ook AKJ.nl)
 • Wanneer je als ketenpartner in het sociaal domein met de praktijk werkt.
 • Praktijk Thymos is daarnaast aangesloten bij de beroepsvereniging van de NFG (de-nfg.nl) en de SKJ (www.skjeugd.nl ) en die hebben hun eigen klacht-tuchtrechtreglement.

Klachtenregeling:

Artikel 1 Doel van deze klachtenregeling

Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

Artikel 2 Samenstelling klachtencommissie

Voor een juiste behandeling van een klacht heeft Praktijk Thymos in samenwerking met mw. Wilma Prins-Dibbits, eigenaar Prins, Financiële Dienstverlening een onafhankelijke klachtencommissie aangesteld.

Deze commissie bestaat uit drie personen:

 1. de voorzitter, mw. Brenda van Veldhuizen, psychosociaal therapeut, rouwdeskundige, supervisor en trainer.
 2. de secretaris, mw. Harriette Modderman, rouw en verlies begeleider, traumatherapeut, docent post-HBO rouw en verlies begeleider, Master Instructor Rots & Water instituut, Lifestreamcoach en auteur
 3. algemeen bestuurslid, mw. Wilma Prins-Dibbits, eigenaar Prins, Financiële Dienstverlening.

Artikel 3 Indienen van een klacht

Een klacht dient, binnen vier weken na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk (via de email) ingediend te worden bij Praktijk Thymos, die op zijn beurt ervoor zal zorgdragen dat deze per ommegaand aan de leden van de klachtencommissie wordt verzonden.

Praktijk Thymos
t.a.v. de leden klachtencommissie
Zoudenbalchstraat 4

8307BK Ens
info@praktijkthymos.nl

De e-mail of brief bevat tenminste:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht
 • de handtekening van de klager

Artikel 4 Vertrouwelijk

Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard tot drie maanden na de afhandeling van de klacht. Aan degene (n) op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden. De indiener ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van de klachtenbrief.

Artikel 5 De behandeling van de klacht

De klachtbehandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering worden gehoord. Voor het houden van een zitting is vereist, dat minimaal twee leden van de klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.  De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen en kan daartoe deskundigen inschakelen en uitnodigen voor de hoorzitting. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat:

 1. de namen en de functie van de aanwezigen;
 2. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.

Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 6 De uitspraak

Binnen twee weken na de hoorzitting geeft de klachtencommissie een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager en de aangeklaagde. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor de aangeklaagde.
Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager en de aangeklaagde zijn afgehandeld, bestaat de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij een klachtencommissie die wordt gevormd uit een lid aangeleverd door de klager en een lid aangeleverd door de aangeklaagde. Het oordeel van deze commissie is bindend voor de klager en de aangeklaagde.

Artikel 7 Termijnen

De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. De klacht wordt binnen zes weken na de dag van de hoorzitting afgehandeld. De klager krijgt de uitspraak van de klachtencommissie binnen zes weken na ontvangst schriftelijk medegedeeld.

Artikel 8 Verlenging

Verlenging van deze laatstgenoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de betrokkenen schriftelijk bekend met vermelding van de termijn waarbinnen de uitspraak zal plaatsvinden.

Vindplaats

Deze voorwaarden zijn op 13-03-21 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Elsbeth de Kruijf
Praktijk Thymos