Klachtenregeling Praktijk Thymos

Waar mensen samenwerken, kan er soms iets voorvallen wat niet goed voelt of helaas mis is gegaan.

Doel van deze klachtenregeling     

Van Klacht naar Kracht.

Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. 

 

Wat is de route:

  1. Samen een gesprek plannen om stil te staan bij de klacht met onze inspanning om er samen uit te komen.

Onder een klacht versta ik alle schriftelijke uitingen van ongenoegen over contacten met Praktijk Thymos die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.

  1. Indienen van een klacht

Een klacht dient, binnen vier weken na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk (via de mail) ingediend te worden bij Praktijk Thymos, die zorg zal dragen voor onmiddelijke toezending aan een onafhankelijke collega therapeut mw B van Veldhuizen, eigenaar Praktijk de Eik.

  • De e-mail of brief bevat tenminste:
  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving waartegen de klacht is gericht
  • de handtekening van de klager

Vertrouwelijk

Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard tot drie maanden na de afhandeling van de klacht. De indiener ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht door klachtbehandelaar mw B. van Veldhuizen.

De behandeling van de klacht

De klachtbehandelaar stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.

Mw B van Veldhuizen bepaalt plaats en tijdstip van het gesprek. Mw B van Veldhuizen zal van het gesprek een verslag maken.

  1. De namen en de functie van de aanwezigen.
  2. Een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.
  3. De uitkomst.

 

Het verslag wordt verzonden, ondertekend en retour verzonden door direct betrokkenen.

 

Bewaartermijn klacht

De klacht en de persoonsgegevens worden twee jaar nadat het bezwaarschrift of de klacht is afgehandeld digitaal bewaard. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 3.       Goede zorg, geschillencommissie

Ik wil natuurlijk goede zorg verlenen. Mocht u ondanks ons aller inzet, niet tevreden zijn over de afwikkeling dan kunt u trecht via de geschillencommissie. Via de Wkkgz bescherming persoonsgegevens in Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Vanuit de beroepenverenigingen NFG.

Elsbeth de Kruijf verlies en rouw deskundige.